Szanowni Państwo

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów oraz zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest HEJAN-Technika Grzewcza i Sanitarna – Henryk Janusz z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Grottgera 13a wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 734-000-53-71, REGON 490006922, (zwana dalej: HEJAN-TGiS).

2.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu wykonania zawartej przez Państwa z HEJAN-TGiS umowy o świadczenie usług oferowanych przez HEJAN-TGiS i zaakceptowanymi przez Państwa.

3.

HEJAN-TGiS jest zobowiązana do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4.

Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców HEJAN-TGiS posiadających siedziby poza obszarem EOG.

5.

Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

7.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwo z HEJAN-TGiS umowy o świadczenie usług oferowanych przez HEJAN-TGiS - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt do Administratora Danych Osobowych: ksiegowosc@hejan.pl